Fotogalerie 2021 - MČ Praha 19

Nová tělocvična pro Základní školu Albrechtická
i širokou kbelskou sportovní veřejnost
Kbely
2019

 

Idea nové tělocvičny, která by uspokojila rostoucí potřeby základní školy s bobtnající kapacitou, ale také dávala možnost sportovat v odpoledních hodinách, vznikla již při stavbě nové budovy základní školy v roce 2015. Bylo jasné, že jedna tělocvična na postupný nárůst tříd nebude stačit a zároveň vznikal tlak i na obsazení tělocvičny kbelskými sportovními kluby. Proto bezprostředně po rozběhu nové budovy ZŠ vedení radnice požádalo hl. m. Prahu o finanční pomoc při realizaci nové tělocvičny. Žádné závratné finanční podpory se nám nedostalo, přesto jsme začali projektovat a koncem roku byly na stole první nákresy. Radnice chtěla mít více variant a zároveň cosi, co by bylo „kbelské“. Rok 2017 byl věnován vybíráním vnější podoby stavby, a to dokonce ze 17 variant. Mezitím jsme se museli poprat s posunutím plynovodu a celé budovy z důvodu doposud neschválené změny územního plánu, kterou jsme podali v roce 2016 při zpracování záměru stavby. Velkou podporu získala varianta tělocvičny v podobě tzv. vlny a pokračovalo se v projednávání podoby vnitřních prostor. Blížil se konec roku 2017 a vedení radnice, zejména pan starosta, neustále atakovalo hl. m. Prahu ohledně financí, neboť náš rozpočet nemá zdroje na takové investice. Nakonec se podařilo získat podstatnou část prostředků a počátkem roku 2018 byla veřejným projednáním ukončena debata o podobě tělocvičny a jejího vnitřního uspořádání. Bylo přistoupeno k zásadní změně, když do přízemí, kde původně mělo být parkoviště, byl přesunut prostor pro šatny, sprchy, drobné občerstvení, ale také sálky pro posilování či aerobní cvičení. Vznikla i malá prodejna a prostor pro wellness a relaxaci. Tímto krokem se uvolnil prostor tělocvičny k využití i pro sporty, které potřebují velké rozměry hřiště a ve Kbelích mají tradici. Během roku 2018 proběhlo dokončení potřebné dokumentace pro stavbu a výběrové řízení, které bylo završeno koncem roku, když před tím již městská část nechala proběhnout archeologický průzkum. V lednu 2019 byla stavba zahájena poklepáním na základní kámen a spolu s vedením hl. m. Prahy, které vyjádřilo podporu, byla nazvána sportovní halou. Během roku 2019 hrubá stavba utěšeně rostla a přibylo i několik vylepšení, např. fotovoltaická elektrárna, nádrže na dešťovou vodu spolu se systémem závlahy, horolezecká stěna či zhotovení spojovací chodby do základní školy. Rok 2020 byl spjat s vnitřními úpravami stavby včetně zmíněných vylepšení a v červnu bylo dílo formálně dokončeno. Hodnota stavby dosáhla 171 mil. vč. DPH. Stavba byla dokončena v roce 2020 při 890. výročí vzniku obce.
Ivana Šestáková
místostarostka4. 9. 2022

30. 6. 2020 - Kontrolní den

7. 4. 2020 - Kontrolní den


13. 1. 2020
14. 11. 2019

1. 10. 2019 - Kontrolní den


16. 7. 2019 - Kontrolní den
12. 7. 2019

14. 6. 2019

21. 5. 2019 - Kontrolní den

14. 5. 2019


16. 4. 201928. 3. 2019

15. 3. 2019

12. 3. 2019

7. 3. 2019
6. 3. 2019

25. 2. 2019
4. 2. 201930. 1. 201923. 1. 2019 16:5023. 1. 2019 13:50
8. 1. 2019

20. 12. 2018

6. 12. 2018
Již při otevření nové budovy Základní školy Albrechtická bylo jasné, že bude nutné přistoupit i k rozšíření kapacity tělocvičny základní školy a vybudovat nové venkovní sportoviště. V tomto smyslu začalo vedení radnice ještě v roce 2015 podnikat první kroky. Především byla prověřena možnost rozšíření kapacity současné tělocvičny. Tato myšlenka se však z mnoha důvodu rychle ukázala jako neuskutečnitelná. Další plány byly proto soustředěny do prostoru bývalého parkoviště u leteckých opraven, které bylo jedinou dostupnou plochou v blízkosti ZŠ Albrechtická, která přicházela pro realizaci tohoto záměru v úvahu.
V průběhu let 2016 – 2017 byla zpracována architektonická studie nové tělocvičny v několika variantách. Tyto varianty architektonické podoby tělocvičny resp. sportovní haly byly následně konzultovány s veřejností jak v rámci jednání zastupitelstva, tak i v rámci samostatného veřejného projednání v Lidovém domě. Tyto diskuze byly sice náročné, ale v důsledku přispěli zásadním způsobem ke konečné podobě budoucí stavby. Průběžně také probíhaly pracovních jednání s architekty a zástupci kbelských sportovních svazů a spolků, na kterých se řešily především vnitřní dispozice haly, tak aby vyhovovala nejširšímu spektru budoucího využití. Samostatnou kapitolou byla v uplynulých dvou letech, také jednání s dotčenými orgány státní správy a dalšími organizacemi. Bylo nutné vyřešit mnoho problémů spojených s budoucí realizací budovy v daném prostoru jako např. zajištění přeložení vedení vysokotlakého plynovodu, který v té době vedl přímo středem pozemku pod budoucí tělocvičnou, napojení na další veřejné sítě, řešení požárního zabezpečení budovy, zajištění dostatečného počtu parkovacích míst, parkování apod.
Zcela zásadní pak bylo zajištění finančních prostředků a to v plné výši dle odhadu finanční náročnosti stavby. Bez zajištění financování projektu by nebylo možné vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby.  Díky mnoha náročným jednáním pana starosty Žďárského, které vedl v průběhu minulých dvou let s představiteli Hl.m. Prahy a díky jeho neústupnosti v těchto jednáních, se však i tuto náročnou podmínku podařilo splnit. Dnes je tedy možné konstatovat, že financování stavby je plně zajištěno.
Ze všech výše popsaných jednání vykrystalizovala v polovině roku 2017 konečná podoba sportovní haly, která bude schopná splnit jak požadavky základní školy na výuku tělesné výchovy, tak i velmi široké požadavky kbelských sportovců.
V přízemí objektu bude umístěna recepce, šatny pro základní školu a veřejnost, kabinet pro pedagogy, kancelář správce, sociální a technické zázemí. Dále zde budou k dispozici tři menší cvičební sály a provoz wellness. Vstup pro veřejnost je situován ze směru od leteckých opraven, žáci základní školy budou vstupovat samostatným vchodem od nové budovy základní školy. Přechod mezi školou a tělocvičnou bude krytý stříškou. Celá stavba je také důsledně bezbariérová.
Vlastní hrací plocha tělocvičny je umístěna v 1. patře zároveň se vstupem na tribunu s kapacitou 200 sedících diváků. V nejvyšším patře tribuny pak bude umístěna hlasatelna a malá klubovna. Rozměr hrací plochy a její povrch umožní provozování všech tradičních i nových sportů včetně pozemního hokeje, fotbalu, basketbalu či florbalu. Na kvalitu povrchu je kladen maximální důraz.
V současné době je již zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr z hotovitele stavby. Výběrové řízení na dodavatele stavby bude vyhlášeno v první polovině měsíce června. S vlastním zahájením stavebních prací počítáme cca ve druhé polovině měsíce srpna 2018 a dokončením v létě roku 2019, tak aby mohla budova začít sloužit základní škole i veřejnosti od začátku školního roku v září 2019.  
Po dokončení stavby haly počítáme s dobudováním venkovního atletického hřiště, jehož realizace musela být odložena z důvodu probíhající změny územního plánu a využití této plochy pro zařízení stavby tělocvičny.  
Věříme, že po dokončení tělocvičny i venkovního areálu bude celý komplex dlouhodobě sloužit jak ke spokojenosti žáků základní školy, tak i široké kbelské sportovní veřejnosti.
Na následujících fotografiích Vám představujeme vizualizaci konečné podoby tělocvičny a její začlenění do prostoru u základní školy.
Ing. Vladimír Olmr
Zástupce starosty MČ Praha 19
31.5.2018© 2022 Michal Marel - ÚMČ Praha 19