Fotogalerie 2021 - MČ Praha 19

Park Aerovka
Kbely
ve výstavbě - 2019


Na západním okraji Kbel se nachází několik bloků domů, jimž místní říkají Kbeličky. Podle názvu autobusové zastávky „Důstojnické domy“. Je to bývalá kolonie zaměstnanců letiště okolo dnešních ulic Hůlkova, Košařova a Všejanská. Tato oblast byla v posledních desetiletích obestavěna průmyslovými areály, které jim značně zhoršovaly životní prostředí. Kbelská radnice jim to nyní chce vynahradit výstavbou parku Aerovka. Ten zároveň zmenší území, které vlastníci pozemků chtějí zastavět. Je to maximum možného: park sahá až na hranici území naší městské části.

Nové plochy zeleně
V 69. čísle Kbeláku jsme si přečetli o novém Krajinném parku Havraňák. Na Dni Země 20. dubna v ekocentru Prales byl poprvé veřejnosti představen další projekt nové zelené plochy: Parku Aerovka. Jak je možné, že některé jiné městské části zastavují všechny volné plochy a ve Kbelích se staví parky? Starosta Kbel k tomu pro kbelskou televizi řekl: „My máme velkou devizu v zeleni, je to trošku nevýhoda z hlediska dotací, protože máme velkou plochu, ale nemáme tolik obyvatel. Nepodporujeme nějakou masovou výstavbu, protože pak jsou všichni naštvaní. Byli bychom přeci hloupí, kdybychom začali nějak masivně zastavovat.“ Kbely tedy budou mít čtyři rozsáhlejší parkové plochy: 1) Krajinný park Havraňák, 2) Lesopark u Semčické s ekocentrem Prales, 3) Centrální park, 4) Park Aerovka, vedle toho se připravují jakési liniové parky, tedy stezky se zelenými pásy. Je to například stezka podél kasáren přes budoucí areál Skanska.

Kompenzace pro obyvatele Kbeliček
V roce 1997 byla zpracována územní studie, která určila oblast Kbeliček k další zástavbě v územním plánu. Po zrušení stavební uzávěry a stavbě metra v roce 2008 se přihlásili vlastníci pozemků se záměrem nové bytové výstavby. Nová zástavba je už dvacet let v územním plánu, ale městské části se podařilo prosadit, že výstavba Skanska se napojila pouze na ulici Polaneckého, pro obyvatele Kbeliček se naopak začal připravovat projekt nového parku, který je přirozeně oddělí od okolní výstavby. Tento projekt vám nyní představujeme.

Boje s úředním šimlem
Jednání kolem nového parku s orgány města byla mimořádně zdlouhavá. Praha nedokázala za dvacet let říct, co přesně by mělo na celém území být. Nejdřív se uvažovalo o novém výstavišti, pak zde byl navržen olympijský stadion, úřednické městečko, v současnosti se objevují návrhy na technologický park. V poslední době se o pozemky mezi metrem a Kbely zajímá miliardář Pavel Sehnal, který kandiduje do letňanského zastupitelstva. Zároveň město nechtělo souhlasit ani s využitím pozemků pro zeleň. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy požadoval, aby se Kbely ve studii parku zabývaly celkovým řešením území včetně území Vysočan a Letňan. Nejprve musely Kbely zpracovat studii limitů území, která přesně vymezila vazby mezi jednotlivými plochami a určila nejvhodnější rozsah parku, dále byla zpracována ideová studie včetně vazeb do krajiny směrem k sadům na Klíčově, letňansko-kbelskému lesoparku a hloubětínské bažantnici. V případě dalšího stupně zase došlo ke konfliktu s IPRem kvůli navrženému pahorku s vyhlídkou, který jednak odcloní Kbeličky od areálu letňanského letiště, jednak vytváří pozoruhodné místo s pohledy do krajiny. Přitom zřizování nových vyhlídek zahrnuje realizační program strategického plánu, je tedy součástí pražských koncepčních dokumentů. Park je rovněž v souladu se strategií adaptace Prahy na klimatickou změnu, protože celé území bude ochlazovat.

Jak bude park vypadat
Plocha parku bude mít zhruba sedm hektarů, což je cca dvojnásobek kbelského centrálního parku. Končí na hranici katastru Kbel. Park počítá s okružní stezkou po okraji, která bude napojena na ulici Mladoboleslavskou, cestu podél letňanského letiště, Hůlkovu a Košařovu ulici. Po hlavních stezkách bude možné jezdit i na bruslích. V západní části v okolí historické kapličky bude zastavení pro poutníky Svaté cesty. Ve východní části u Hůlkovy ulice bude zázemí parku, které bude doplněno v dalších fázích. Dominantou parku bude desetimetrový pahorek, který do budoucna odcloní Kbeličky od stavebních záměrů, které připravuje Praha na území Letňan a Vysočan. Mobiliář a detailní řešení zelených ploch (lavičky, koše, hřiště…) bude doplněno v rámci projektu sadových úprav. Významnou součástí projektu je likvidace skládky u plotu areálu KB Blok.
Co nás čeká do budoucna
Řešený park je součástí daleko rozsáhlejšího projektu: městská část usiluje o obnovení poutní cesty z Prahy do Staré Boleslavi Via Sancta (Svatá cesta). Pro lokalitu Kbeliček to znamená, že odsud bude do budoucna možné projít do klíčovského parku i ke kbelské škole. Propojení všech zelených ploch je dlouhodobým cílem městské části.
OŽPD ÚMČ Praha 19

Studie limitů území určila rozsah parku, zpracovatel Květoslav Syrový

Studie limitů území určila rozsah parku, zpracovatel Květoslav Syrový
© 2022 Michal Marel - ÚMČ Praha 19